Woonzorgcoöperatie               Februari/maart 2016
Voorst en Omgeving U.A.                        nr. 1
Tuinstraat 51, 7383 XC  Voorst

Ledenbrief

Het is snel gegaan met de oprichting van de Woonzorgcoöperatie Voorst en omgeving. Op 9 mei 2014 ondertekenden we de statuten. Dat was zo ongeveer 9 weken nadat het idee was bedacht. ‘Sinds de ondertekening zijn we volwaardig gesprekspartner naast Trimenzo, ’s Heeren Loo en Habion,’ vertelt voorzitter Berend Derksen. Samen met secretaris Henk Marsman vormt hij het kloppend hart van het bestuur. ‘Een volgende stap is leden werven.’

Berend: ‘Ons belangrijkste doel is het behoud van de Benring. We zijn samen met alle partijen hard op weg om dat te realiseren. Onze inzet is dat iedereen in  het dorp Voorst hier oud kan worden. Laat daar geen misverstand over bestaan. Wij zouden graag zien dat ook beschermd en veilig wonen voor het dorp Voorst behouden blijft. Daar maken we ons hard voor.’

Bovenstaande stond geschreven in de Nieuwsbrief
van oktober 2014 van De Benring een 2e jeugd .

Samenstelling bestuur Woonzorgcoöperatie Voorst en Omgeving

De heer B. Derksen, voorzitter, algeheel beleid, PR

De heer H. Marsman, secretaris, aandachtsgebied verhuur appartementen, PR, sponsoring

De heer H. van Beek, penningmeester, aandachtsgebied financiën en Sociaal Ondernemer

De heer P. Bril, lid, aandachtsgebied Sociaal Ondernemer en jongeren

De heer P. Roessingh, lid, adviseur sociaal/medisch

Mevrouw G. Netjes, lid, aandachtsgebied vrijwilligers en jongeren

De heer F. Roos, lid, adviseur ouderenbeleid

Mevrouw D. Fuijkschot, lid namens de jongeren, aandachtsgebied jongeren

De heer G. te Kampe, lid, aandachtsgebied verbouwingen en tuinaanleg

Mevrouw S. Althof, lid namens de jongeren, aandachtsgebied jongeren en vrijwilligers

Nu zijn we anderhalf jaar verder en kunnen we stellen dat ons doel steeds belangrijker wordt. Er is de afgelopen tijd veel gebeurd, vandaar dat wij u door middel van een Ledenbrief op de hoogte willen houden.

Allereerst wat de verbouwing van De Benring betreft; we zitten thans in de laatste fase van de verbouwing. Rond 1 mei is fase 4 gereed en is het hoofdgebouw volledig gerenoveerd. Binnen enkele weken zal het lage gedeelte, waar zich nu de recreatiezaal e.d. bevind, aangepast gaan worden en de verwachting is dat dit 1 juni gereed is. Ook zal dan de aanpassing van het voorterrein naar de hoofdingang en een volledige tuinaanpassing gereed zijn.

Daarmee is ons doel nog niet bereikt. We zijn op dit moment nog in onderhandeling over de verhuur van de appartementen. Ons streven is om dit volledig binnen de Woonzorgcoöperatie te kunnen gaan regelen, zodat wij ook kunnen bepalen welke bewoners er komen; waarbij de bewoners die lid zijn van de WZC uiteraard voorrang genieten boven niet leden. En vanzelfsprekend hebben de inwoners van Voorst en Omgeving voorrang boven mensen van buiten Voorst, maar moeten zij wel lid worden en voor 1 jaar contributie gaan betalen.

Vanaf  1 juni  zijn  er  weer  1- en 2-kamer appartementen  te  huur.  Heeft  u  interesse meld  u  zich  dan  aan  bij  ons.  Er  zijn  diverse typen  beschikbaar.

Om voor een appartement in aanmerking te komen hoeft u niet ingeschreven te staan als woningzoekende. U kunt zich aanmelden bij de Informatiebalie in De Benring of door het invullen van het aanmeldingsformulier, welke te downloaden is van onze website: www.zorgcooperatievoorst.nl

Woonzorgcoöperatie Voorst ontvangt gemeentelijke subsidie als voorbeeld van goed burgerinitiatiefDe gemeente Voorst subsidieert het initiatief van Woonzorgcoöperatie Voorst om voorzieningen met vrijwilligers in stand te houden voor ouderen en mensen met een beperking in Voorst.


De subsidie wordt verstrekt voor de inzet van een coördinator voor de vrijwilligers in 2016 en 2017. In 2018 wordt de coördinatie volledig door de vrijwilligers gedaan. Ook komt er een dorpssteunpunt in Benring waar vrijwilligers informatie zullen geven over de activiteiten. De coöperatie wil in 2016 en 2017 een gedeelte van het activiteitenaanbod organiseren in verenigingen of clubs, waar mensen lid van kunnen worden en contributie betalen. Daarmee ontstaat een nieuwe inkomstenbron. Op dit moment worden activiteiten gratis aangeboden.  De coöperatie verwacht dat in 2018 de opbrengsten de kosten zullen dekken.

Het initiatief van de Woonzorgcoöperatie past goed in het gemeentelijke beleid van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).  De gemeente vindt het van groot belang dat de sociale cohesie mede wordt versterkt door burgerinitiatieven zoals dat van de Woonzorgcoöperatie. Het gaat bij de Woonzorgcoöperatie om een voorbeeld van een burgerinitiatief zoals de gemeente dit voor ogen heeft. 

De Woonzorgcoöperatie breidt het huidige aanbod van activiteiten in de Benring

uit voor alle kwetsbare mensen in Voorst. Ongeacht of ze in of buiten de

Benring wonen. Ook ouderen buiten de Benring mogen voortaan gebruik maken van de activiteiten. Tevens komen er mensen zelfstandig wonen in de Benring.


Door de uitbreiding komt er een toenemende vraag naar andere vrijwilligers die aansluiten bij de verschillende doelgroepen. Bijvoorbeeld de jongeren van de jongerenappartementen die hun ‘buren’ in De Benring gaan helpen.


Meer informatie over de Woonzorgcoöperatie Voorst vindt u op www.zorgcooperatievoorst.nl

Bent u al vrijwilliger in De Benring? 
Vanaf 1 juni 2016 komen de vrijwilligers die thans reeds in De Benring actief zijn te vallen onder de WZC. Vanaf dat moment trekt Trimenzo zich terug als spil van de diverse activiteiten.
Waarom vrijwilligers?
Het is voor de bewoners prettig om naast de basiszorg die door deskundige medewerkers van Trimenzo en ’s Heeren Loo wordt gegeven, extra aandacht van vrijwilligers te krijgen. De WZC zal voor de vrijwilligers een vrijwilligersruimte inrichten van waaruit de diverse activiteiten begeleid en gecoördineerd zullen gaan worden. Woonzorgcentrum De Benring kan niet zonder vrijwilligers. Zij ondersteunen bij het schenken van koffie op de woonkeukens, het helpen bij het doen van boodschappen in het Winkeltje, gezellig een praatje maken, hulp bij computerlessen, verzorgen van de planten in de algemene ruimten, tuinonderhoud, gladheidbestrijding, bemanning Informatiebalie etc.etc. Er is heel veel te doen en het bekende spreekwoord zegt: Vele handen maken licht werk. Wat kunnen wij u bieden: uiteraard een gratis kopje koffie, goede verzekering, Meldt U aan!!!!!

Ook willen we de inwoners van Voorst graag wat extra bieden; in samenwerking met Kruisvereniging Zorgsaam uit Apeldoorn is het vanaf 1 juni mogelijk dat u, indien dit onverhoopt mocht gebeuren, hulpmiddelen kunt lenen van Zorgsaam bij de informatiebalie in De Benring. Zorgsaam is specialist op het gebied van zitten, slapen en hulpmiddelen. De uitleen van de hulpmiddelen wordt vergoed vanuit de zorgverzekering. Alleen voor de eenvoudige loophulpmiddelen (krukken, rollator, wandelstok vierpoot en looprek) geldt dit niet, hier moet huur voor worden betaald. Leden van Zorgsaam kunnen deze eenvoudige loophulpmiddelen gratis lenen voor een periode van maximaal 6 weken; na deze periode wordt er huur berekend.

Uiteraard hebben wij als WZC nog het nodige te doen.
Te denken valt aan het inrichten en aankleden van de algemene ruimten, het completeren met inventaris van de woonkeukens op de 3 verdiepingen, het inrichten van een fitnessruimte op de 1e verdieping in de daar gemaakte patio, inrichten van de vrijwilligers- en kantoorruimte, het inrichten van de Beweegtuin, opzetten moestuin samen met Trimenzo en sociaal ondernemer, meedenken met het aanpassen van het buitengebeuren.

Belangrijk om te noteren:

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op 2 mei a.s. Aanvang 19.30 uur in De Benring.


Grote achterban belangrijk voor Woonzorgcoöperatie


In Voorst is de Woonzorgcoöperatie opgericht met de bedoeling wonen en zorg in de toekomst te waarborgen. Dit is gelukt, het vertrouwde bejaardentehuis De Benring wordt omgebouwd tot een modern woongebouw waar zorg mogelijk is.

Daarna is er veel bereikt. We praten als volwaardige partner mee over het project. Dat heeft onder andere al geleid tot het behoud van kleinschalig groepswonen in de Benring. Daarnaast is de coöperatie verantwoordelijk voor een nieuw plan voor het middengedeelte en is er een ondernemer geworven, CoCreatieWerkt, die gaat meehelpen de reuring terug te krijgen in het gebouw.

Ook zijn we aan het nadenken hoe we onze leden naast de voorrang bij het toewijzen van appartementen, nog meer voordeel kunnen bieden. Te denken valt hierbij b.v. aan het gratis lenen van kleine loophulpmiddelen.

Inmiddels zijn er al ruim 80 leden. Dat zijn er best heel wat, maar we zijn nog lang niet tevreden. Daarom zal het bestuur de komende periode een actie starten waarbij we ons richten op de leeftijdsgroep 55+. Als lid praat en denk je mee om de toekomst van De Benring te blijven ontwikkelen. Daarom, meld u zich massaal aan als lid: "Samen staan we sterk". 
Kijk op onze website: www.woonzorgcooperatievoorst.nl


Eerste ledenvergadering coöperatie Voorst

Afgelopen maandag 18 mei was het zover. De eerste verjaardag van de Woonzorgcoöperatie Voorst eo ua werd gevierd met een ledenvergadering. Deze maand vorig jaar sloot de coöperatie zich als volwaardig partner aan bij de vernieuwers van de Benring, Trimenzo, ‘s Heeren Loo en Habion. ‘De coöperatie toonde zich snel een kundige en constructief-kritische gesprekspartner. Het feit dat er in de Benring ruimte komt voor kleinschalig groepswonen voor dementerenden is te danken aan de coöperatie,’ vertelde Dietward Bruin van Habion.

Zo’n veertig leden hadden zich gemeld voor een uiterst nuttige en informatieve avond. Met uiteraard het eerste verslag van de secretaris Henk Marsman en het financiële verslag van de penningmeester. Vervolgens was het de beurt aan Dietward Bruin van Habion en Roos Bakker van Trimenzo om enkele woorden aan publiek en coöperatie te richten.

De avond werd afgesloten met een presentatie over de inspirerende plannen met het middengedeelte van de Benring door de Voorster architect Willem de Groot.

Een gedenkwaardige bijeenkomst! Oja, binnenkort komen leden van de coöperatie bij u langs om u lid te maken!

Meer weten over de coöperatie of lid worden? Kijk op http://woonzorgcooperatievoorst.nl/Voorst, 28 januari 2015

 Overdracht fietsstuur markeert nieuwe fase Benring

 Met de overdracht van een fietsstuur aan de bewoners van de Benring en de inwoners van het dorp is het verzorgingshuis in Voorst afgelopen maandag 26 januari een nieuwe fase ingegaan. Met dit fietsstuur gaven de organisaties die eind 2013 startten met de vernieuwing van Benring het gebouw symbolisch terug aan de gemeenschap. ‘De fiets houden we zelf,’ vertelde Habion-bestuurder Peter Boerenfijn, ‘want we laten jullie weliswaar los, maar we blijven graag nauw betrokken bij alle ontwikkelingen.’ De verbouwing van het hoofdgebouw die maandag van start ging is naar verwachting afgerond in het tweede kwartaal van 2016.

 Van plan naar uitvoering in één jaar

Het begon allemaal met het gesprek met het dorp Voorst over de toekomst van de Benring, voor het Habion-experiment ‘Bejaardenhuis een 2e jeugd’. Dat was in november 2013. Op basis van de daar opgehaalde wensen hebben Habion, de zorgorganisaties Trimenzo en ’s Heeren Loo en de nieuwe Woonzorgcoöperatie Voorst e.o. een plan opgesteld. Kern daarvan is dat de Benring blijft behouden voor het dorp Voorst en een tweede jeugd krijgt.

Er is daarna in hoog tempo veel bereikt. Zo zijn de 18 aanleunwoningen verbouwd en bewoond en heeft de woonzorgcoöperatie inmiddels veel leden uit het dorp. De start van de vernieuwing van het hoofdgebouw amper een jaar later, markeert de meerwaarde van een gelijkwaardige samenwerking tussen de betrokken partijen (zorgorganisaties, woningcorporatie en georganiseerde bewoners en inwoners) waarbij de wensen van de lokale gemeenschap als leidraad gelden.

 Planning

Afgelopen maandag is de aannemer begonnen met de sanering van aanwezig asbest. Daarna begint de renovatie. Bij de verbouwing van de Benring wordt een aantal woningen vergroot, waardoor van de huidige 96 appartementen er 74 overblijven. Om bewoners zo min mogelijk te belasten, hoeft elke bewoner maar één keer te verhuizen naar een tijdelijk appartement. Mensen die terug willen naar hun oude appartement verhuizen mogelijk twee keer. Voor dat doel staan er nu appartementen leeg en is er een tijdelijke opnamestop.

 Experiment bejaardenhuis, een tweede jeugd

De Benring in Voorst is het eerste woonzorgcentrum van woningcorporatie dat een verandering ondergaat. In het experiment ‘Bejaardenhuis, een 2e jeugd’ (www.een2ejeugd.nl) gaat het niet om enkel een verbouwing maar juist om een totaal andere kijk op ouderenhuisvesting, met als doel als doel het groeiende aantal kwetsbare ouderen een perspectief te bieden. Na een jaar ervaring met dit experiment blijkt dat ouderen behoefte hebben aan: betaalbaar veilig wonen met zorg in de buurt, contact (ontmoeten, gezelligheid, reuring en ertoe doen) en zelfbepaling (eigen regie, emancipatie, keuzemogelijkheden). 

   Voorst, januari 2015

Tweede jeugd Benring gaat nieuwe fase in

De werkzaamheden in De Benring in Voorst gaan een nieuwe fase in. Het eerste uiterlijke teken van vernieuwing was de aanpak van de 18 aanleunwoningen van juni tot en met augustus. Inmiddels brandt er licht in deze woningen en is er weer leven in de brouwerij. Hoog tijd om door te stomen naar het hoofdgebouw. Deze vernieuwing is ingewikkelder en neemt daarom meer tijd in beslag. De verbouwing start op maandag 26 januari. We markeren de start met een symbolische openingshandeling voor de bewoners. We verwachten de werkzaamheden af te ronden in het tweede kwartaal van 2016.

Wensen en plannen voor de Benring
Er staat de komende tijd veel te gebeuren met het hoofdgebouw van de Benring. Naar aanleiding van het gesprek met het dorp Voorst over de toekomst van de Benring, hebben woningcorporatie Habion, Trimenzo en de nieuwe Woonzorgcoöperatie Voorst e.o. een plan opgesteld. Daarin blijft het gebouw de Benring behouden voor het dorp Voorst en krijgt het een tweede jeugd. 

Planning
Op de 26
ste start aannemingsbedrijf Van Lente uit Deventer met de sanering van aanwezig asbest. Daarna begint de renovatie. Bij de verbouwing van de Benring gaan we diverse woningen vergroten, waardoor van de huidige 96 appartementen er 74 overblijven. Om bewoners zo min mogelijk te belasten, hoeft elke bewoner maar één keer te verhuizen naar een tijdelijk appartement. Voor dat doel staan er nu appartementen leeg en is er een tijdelijke opnamestop.
Inloopspreekuur
Omwonenden en bewoners van De Benring zijn al op de hoogte gebracht van de werkzaamheden.
Voor vragen of klachten houdt de aannemer elke week op donderdag een inloopspreekuur van 11.00 tot 12.00 uur in de Benring.
Daarnaast is aannemer Van Lente voor buurtbewoners telefonisch te bereiken op telefoonnummer: 0570 – 63 12 18